PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAGRADNI bonBONČEK!

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00 z matično št.: 5049130000, davčna št. SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.

Pravila in pogoji se nanašajo na objavo za nagradno igro NAGRADNI bonBONČEK, ki bo potekala na dogodku Moj dan, 2.2. 2020 v Sititeatru. Dogodek poteka v organizaciji Mladinske knjige.

NAGRADE:

1. darilni bon za stol Spinalis, model Ergonomic, v neto vrednosti 396,5 EUR; nagrado v okviru partnerskega sodelovanja zagotovi podjetje Ham d.o.o.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva. V vrednosti razpisane nagrade je že vštet DDV. Razpisana nagrada v naravi je v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade. Zato bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili najkasneje do 2.2.2019, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki na dogodku Moj dan izpolnijo nagradni kupon. Mladoletne osebe, mlajše od 15 let, in pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega).

Organizator bo v javnem nagradnem žrebanju, ki bo 2.2.2020, upošteval vse veljavne in v celoti izpolnjene oddane kupone za sodelovanje, ki jih bo prejel v označeni škatli na dogodku Moj dan do 17.00 ure.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na kuponu izpolni spodnje zahtevane podatke:

  • odgovori na nagradno vprašanje,
  • izpolni prijavnico za sodelovanje v nagradni igri s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov).

Ob tem lahko udeleženec nagradne igre poda tudi soglasje za prejemanje e-novic Mladinske knjige Založbe d. d. in Mladinske knjige Trgovine d. o. o.

Z oddajo kupona za sodelovanje v nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen in sprejema ta pravila sodelovanja v nagradni igri ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sodelovanja v nagradni igri, izvedbo javnega žreba nagrade in razglasitev nagrajenca nagrajenca na dogodku Moj dan, obvestilo nagrajenca po elektronski pošti ter objavo imena in priimka nagrajenca na spletni strani https://moj-dan.si še za čas 10 dni od zaključka dogodka.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujete le z enim oddanim obrazcem.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Javno nagradno žrebanje bo potekalo dne 2.2.2020 na dogodku Moj dan.

Nagrajenec bo o rezultatu nagradne igre obveščen z javno razglasitvijo takoj po žrebu in po elektronski pošti. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani moj-dan.si. Nagrajenec je dolžan takoj ob prejemu bona ali pa najkasneje do 5.2.2020 organizatorju na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Andreja Žnidaršič, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, posredovati ime, priimek, stalni naslov in davčno številko, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. V primeru, da nagrajenec preda vse potrebne podatke že na dogodku Moj dan, lahko prevzame darilni bon, s katerim bo prevzel stol na sedežu podjetja Ham, d.o.o, Gerbičeva 102, 1000 Ljubljana ali po dogovoru. Prevzem nagrade mora nagrajenec opraviti najkasneje 30 dni po koncu dogodka.

Po preteku roka za prevzem nagrade nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrade, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan podeliti in tudi ni dolžan izvesti dodatnega oz. nadomestnega žrebanja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti nagrajenca oz. pravilnosti in resničnosti njegovih podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke, ki so označeni kot obvezni (ime, priimek, e-naslov), uporabili zgolj za potrebe izvedbe te nagradne. Z Vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo sodelujoči v nagradni igri. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev ali na samem kraju dogodka Moj dan obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajenca. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani https://moj-dan.si in družbenem omrežju, kjer je nagradna igra objavljena.

Splošni pogoji in pravila te nagradne igre so v celoti dostopni na https://moj-dan.si

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov info@mladinska.com ali pokličete na tel. št. 01 241 30 00.